Kako vnesemo odgovore anketirancev v bazo podatkov?

9793 ogledov

Baza podatkov je osnova za izvajanje statističnih analiz oz. obdelav kvantitativnih podatkov s pomočjo različnih statističnih programov. Kako je oblikovana baza, kakšni podatki in informacije so v njej vneseni, je laikom večkrat neznanka.

Po tem, ko smo definirali in vnesli vsa naša vprašanja z možnimi odgovori, lahko začnemo z vnosom odgovorov anketirancev.

Primer praznega vnosnega polja v statističnem programu, kjer je potrebno vnesti odgovore anketirancev:

Primer prazne baze

Kaj pravzaprav naredimo pri vnosu podatkov v pogledu podatkov (ang. Data view)?

  • Št. 1 – vrstica: Odgovorom vsakega anketiranca pripada svoja vrstica v bazi, zato številka 1 pomeni, da smo vnesli odgovore našega prvega anketiranca oz. anketiranca, katerega anketo smo običajno označili s št. 1.
  • Var – stolpec: Tu bo vidno ime spremenljivke, ki smo ga zapisali v pogledu spremenljivk. Ime spremenljivke bo program izpisal avtomatsko. V kolikor imena spremenljivke nismo določili, tej spremenljivki program avtomatsko zapiše ime var (ang. Variable).

Primer našega anketnega vprašalnika, za katerega moramo vnesti podatke:

zad_delo. Kako ste na splošno zadovoljni s svojim delovnim mestom?

  1. Zelo nezadovoljen
  2. Nezadovoljen
  3. Niti-niti
  4. Zadovoljen
  5. Zelo zadovoljen

Torej na naše vprašanje je anketiranec odgovoril »Zelo zadovoljen«. Temu odgovoru smo pripisali vrednost 5, zato v bazo podatkov ne zapišemo »Zelo zadovoljen«, ampak vnesemo le številko 5.

Primer vnosnega polja po vnosu odgovorov našega anketiranca na tri vprašanja:

Primer vnesenih podatkov

Ker seveda vsakdo nima doma na voljo kakšnega statističnega programa, v katerega bi lahko vnesel svoje anketne podatke, le-to lahko stori preprosto v programu MS Excel ali v OO Calc. Pomembno je le, da vrstica vedno predstavlja odgovore enega anketiranca in da stolpec vedno predstavlja odgovore na eno vprašanje. Poleg tega moramo prvo vrstico nameniti oznakam imen spremenljivk, prvi stolpec pa zaporednim številkam anket oz. anketirancev.

Vnos v Excelu

Zavedati pa se je potrebno, da s pomočjo omenjenih ali podobnih programov lahko vnesemo podatke, ki jih je v statistični program mogoče prekopirati v pogled podatkov (ang. Data view), ne pa tudi v pogled spremenljivk (ang. Variable view). Podatke o spremenljivkah in njim pripadajočih odgovorih je še vedno potrebno vnesti naknadno v statističnem programu, kjer bodo statistične analize podatkov izvedene.

Zgoraj opisan način je le eden izmed načinov, na katerega lahko bazo podatkov za statistične analize v določeni meri (ne pa v celoti) pripravite sami, če ste za to dovolj natančni, dosledni, objektivni in imate dovolj prostega časa. O še kakšnem drugem načinu pa kdaj drugič.

Se ukvarjate s pripravo baze podatkov za izvedbo statistične analize in potrebujete pomoč? V podjetju BenSTAT vam bomo svetovali in poskrbeli za kakovostno analizo vaših podatkov. Oglasite se: info@benstat.si!