Kateri tip anketnega vprašanja izbrati?

34944 ogledov

Anketni vprašalnik/anketa je merski instrument za zbiranje kvantitativnih podatkov. Že samo ime instrumenta pove, da je sestavljen iz več vprašanj. Poznamo tri tipe anketnih vprašanj, in sicer: odprti, zaprti in pol odprti tip.

Pri pripravi anketnega vprašalnika uporabljamo tri tipe vprašanj. Krajši in preprostejši vprašalniki so običajno sestavljeni iz zaprtih vprašanj, pri pripravi kompleksnejših in bolj specifičnih vprašalnikov pa se največkrat ne moremo izogniti uporabi vseh tipov.

Odprti tip vprašanj/odprta vprašanja (ang. open/open-ended questions) so vprašanja, na katera respondent odgovori opisno brez vnaprej ponujenih možnosti. Vprašanja odprtega tipa običajno uporabimo, kadar ne moremo v naprej predvideti vseh verjetnih odgovorov respondentov.

 • Prednosti uporabe odprtih vprašanj: lažja formulacija vsebine vprašanja, možnost pridobivanja bolj podrobnih in informativnih odgovorov, respondenti nanje lahko odgovorijo v poljubnem obsegu.
 • Slabosti uporabe odprtih vprašanj: niso standardizirana, za respondente so zahtevnejša, zato morajo biti za odgovarjanje bolj motivirani, posledično se srečamo s problemom večje količine neodgovorov ali s trivialnimi odgovori, so bolj zahtevna tudi za raziskovalca/analitika, saj jih je za analizo potrebno predhodno kategorizirati oziroma kodirati.

Primer odprtega vprašanja:

 • Prosimo, na kratko opišite vašo izkušnjo v naši trgovini? _____________________

Zaprti tip vprašanj/zaprta vprašanja (ang. closed questions) so vprašanja, na katera respondent odgovori tako, da izbere enega ali več odgovorov izmed vnaprej ponujenih in praviloma medsebojno izključujočih možnosti. Vprašanja zaprtega tipa običajno uporabimo, kadar lahko vnaprej predvidimo vse verjetne odgovore  anketirancev.

 • Prednosti uporabe zaprtih vprašanj: so standardizirana, manj zahtevna za raziskovalca/analitika (podatki so že kategorizirani, omogočajo naprednejše statistične analize, analizirati jih je mogoče takoj brez predhodne priprave podatkov), manj zahtevna za respondente (odgovarjanje je hitro in enostavno, vnaprej ponujeni odgovori od respondenta zahtevajo manj miselnega napora), lahko jih vprašamo naenkrat več kot odprtih vprašanj.
 • Slabosti uporabe zaprtih vprašanj: težja formulacije vsebine vprašanja (nejasno, predolgo vprašanje, dve vprašanji v enem vprašanju itn.), težja formulacija vnaprej ponujenih možnosti odgovorov (enak pomen odgovorov za vse anketirance, en možnosti morajo biti medsebojno izključujoče, določenega odgovora nismo predvideli, razmislek o vključitvi nevtralne možnosti, odgovora ‘ne vem’ in možnosti ‘drugo’), omejevanje in usmerjanje respondentov pri razumevanju in odgovarjanju, vpliv vrstnega reda vprašanj in ponujenih odgovorov na izbor, pojav mehaničnega odgovarjanja (npr. respondent brez razmišljanja vse trditve oceni z oceno 4), možnost problema neodgovorov zaradi prenasičenosti z vprašanji (npr. respondent ocenjuje sklop 20 trditev, pri tem zaradi velike količine zgreši vrstico 7 in 15 in teh dveh trditev ne oceni).

Primer zaprtega vprašanja:

 • Zaupajte nam vašo starost:
 1. do 18 let
 2. 18 do 25 let
 3. 25 do 32 let
 4. 32 let in več

Pol odprti tip vprašanj/pol odprta vprašanja (ang. semi-open questions) so vprašanja, ki so sestavljena iz elementov zaprtega in odprtega tipa vprašanj. Gre za vprašanja, katerih bistven del so vnaprej ponujene možnosti odgovorov, poleg teh pa vključujejo tudi možnost ‘drugo’, ki respondentom omogoča opisno odgovarjanje v primeru, da se ne odločijo za noben vnaprej ponujen odgovor. Pol odprta vprašanja običajno uporabimo takrat, kadar obstaja možnost, da pri vnaprej ponujenih možnostih odgovorov nismo uspeli predvideti vseh verjetnih možnosti ali je seznam vseh možnosti predolg. Prednosti in slabosti tovrstnih vprašanj so enake kot pri zaprtem in odprtem tipu vprašanj.

Primer pol odprtega vprašanja:

 • Prosimo, izberite vaš najljubši okus sladoleda.
 1. čokolada
 2. vanilja
 3. jagoda
 4. pistacija
 5. limona
 6. drugo (prosimo, navedite): ___________

Kakovosten anketni vprašalnik torej lahko oblikujemo tako, da najprej zelo dobro razmislimo o cilju naših vprašanj/raziskave in temelječ na tem za sleherno vprašanje v anketnem vprašalniku resnično uporabimo pravi tip vprašanja. Kakovost anketnih vprašanj ni šala! V kolikor niste prepričani o uporabi ustreznih tipov vprašanj za vaša anketna vprašanja se obrnite na nas strokovnjake, z veseljem bomo izboljšali kakovost vašega vprašalnika in pripomogli k večji kakovosti anketnih vprašalnikov v Sloveniji.

Se ukvarjate s pripravo anketnih vprašanj in ne veste kateri tip vprašanja izbrati kdaj? V podjetju BenSTAT vam svetujemo pri oblikovanju anketnih vprašalnikov – vaš vprašalnik izboljšamo ali pripravimo nov kakovosten anketni vprašalnik. Oglasite se: info@benstat.si!